Bấc hàn Solder Wick (Vàng, Hoa Kỳ, Kim loại)

  • SW01-5

Bấc hàn No-Clean Solder Wick

Vàng
Kim loại
Hoa Kỳ

Bấc hàn  Solder Wick

No-Clean Solder Wick

Part No.DescriptionWidthLength
SW01-5No-Clean Wick,  #3   (Green).075" (1.9mm)5 ' (1.5m)
SW01-10No-Clean Wick,  #3   (Green).075" (1.9mm)10 ' (3.0m)
SW01-25No-Clean Wick,  #3   (Green).075" (1.9mm)25 ' (7.6m)
SW01-50No-Clean Wick,  #3   (Green).075" (1.9mm)50 ' (15.2m)
SW02-5No-Clean Wick,  #4   (Blue).098" (2.5mm)5 ' (1.5m)
SW02-10No-Clean Wick,  #4   (Blue).098" (2.5mm)10 ' (3.0m)
SW02-25No-Clean Wick,  #4   (Blue).098" (2.5mm)25 ' (7.6m)
SW02-50No-Clean Wick,  #4   (Blue).098" (2.5mm)50 ' (15.2m)
    
With Anti-Static Bobbin   
SW03-5No-Clean Wick,  #3   (Green).075" (1.9mm)5 ' (1.5m)
SW03-10No-Clean Wick,  #3   (Green).075" (1.9mm)10 ' (3.0m)
SW03-25No-Clean Wick,  #3   (Green).075" (1.9mm)25 ' (7.6m)
SW04-5No-Clean Wick,  #4   (Blue).098" (2.5mm)5 ' (1.5m)
SW04-10No-Clean Wick,  #4   (Blue).098" (2.5mm)10 ' (3.0m)
SW04-25No-Clean Wick,  #4   (Blue).098" (2.5mm)25 ' (7.6m)
SW04-50No-Clean Wick,  #4   (Blue).098" (2.5mm)50 ' (15.2m)

Bình luận

Sản phẩm cùng loại